Rotary Club Mol

 

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de uitvoerbare code van Weblications die beschikbaar is via deze website.

1. Uw relatie met Weblications

1.1 Uw gebruik van de producten, software, services en websites van Weblications (in dit document gezamenlijk de 'Services' genoemd en met uitsluiting van eventuele services die door Weblications aan u worden geleverd onder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst) is onderhevig aan de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Weblications. 'Weblications’ betekent Weblications BV, kantoorhoudende in de Elfde julistraat 169, B-8530 Harelbeke, België. In dit document wordt beschreven hoe de overeenkomst tot stand komt en worden enkele voorwaarden van de overeenkomst uiteengezet.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Weblications, zijn op uw overeenkomst met Weblications altijd ten minste de bepalingen en gebruiksvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Weblications met betrekking tot uw gebruik van de Services. Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de 'Voorwaarden'.

2. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door:

(A) te klikken om de Voorwaarden te accepteren, indien deze optie door Weblications beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface van een Service; of

(B) de Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door Weblications wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.

2.3 In het bijzonder blijft het meest recente tijdstip waarop u deze Voorwaarden voor het laatst accepteerde geregistreerd in uw profiel zodat alle mogelijke discussies omtrent uw aanvaarding van de Voorwaarden nadien uitgesloten worden.

3. Taal van de Voorwaarden

3.1 Als Weblications u een vertaling van de Nederlandstalige versie van de Voorwaarden heeft verstrekt, stemt u ermee in dat de vertaling alleen dient ter verduidelijking, en dat uw relatie met Weblications wordt bepaald door de Nederlandstalige versie van de Voorwaarden.

3.2 Als de Nederlandstalige versie van de Voorwaarden niet overeenstemt met de vertaling, heeft de Nederlandstalige versie voorrang.

4. Levering van de Services door Weblications

4.1 Weblications zoekt voortdurend naar vernieuwingen om zijn gebruikers de beste ervaring te leveren. U erkent en stemt ermee in dat de vorm en de aard van de door Weblications geleverde Services van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

4.2 U erkent en stemt ermee in dat Weblications als onderdeel van deze voortdurende vernieuwingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de levering van de Services (of onderdelen daarvan) aan u of aan gebruikers in het algemeen (tijdelijk of permanent) kan staken. U mag zelf het gebruik van de Services op elk gewenst moment beëindigen. U hoeft Weblications er niet uitdrukkelijk van op de hoogte te stellen wanneer u het gebruik van de Services beëindigt.

4.3 U erkent en stemt ermee in dat indien de toegang tot uw profiel door Weblications wordt uitgeschakeld, u mogelijk geen toegang tot de Services, uw profielgegevens, eventuele bestanden of andere inhoud in uw profiel kunt krijgen.

5. Gebruik van de Services door u

5.1 U mag de Services alleen gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan krachtens (a) de Voorwaarden en (b) enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in de desbetreffende jurisdictie (met inbegrip van eventuele wetgeving inzake de uitvoer van gegevens of software van en naar België of andere relevante landen).

5.2 U stemt ermee in geen activiteiten te ondernemen die een belemmerende of verstorende invloed hebben op de Services (of de servers of netwerken die zijn verbonden met de Services).

5.3 U stemt ermee in de Services niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of door te verkopen voor welk doeleinde dan ook, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Weblications.

5.4 U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Weblications geen verantwoordelijkheid jegens u of jegens derden heeft) voor elke niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien (met inbegrip van verlies of schade die Weblications zou kunnen lijden).

6. Privacy en uw persoonlijke gegevens

6.1 U gaat akkoord met het gebruik van uw gegevens overeenkomstig het privacy- en cookie beleid van Weblications. In dit privacybeleid (apart document) wordt beschreven hoe Weblications uw persoonlijke gegevens verwerkt en uw privacy beschermt, wanneer u de Services gebruikt.

7. Inhoud in de Services

7.1 U begrijpt dat alle informatie (zoals gegevensbestanden, geschreven tekst, computersoftware, muziek, audiobestanden of ander geluid, foto's, video's of andere beelden) waartoe u toegang heeft als onderdeel van of via uw gebruik van de Services, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid vallen van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is. Al deze informatie wordt hierna aangeduid als 'Inhoud'.

7.2 U moet zich ervan bewust zijn dat Inhoud die u als onderdeel van de Services wordt aangeboden mogelijk beschermd wordt door intellectuele-eigendomsrechten die toebehoren aan de personen of de bedrijven die de Inhoud aan Weblications leveren. Het is niet toegestaan de Inhoud (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden of er afgeleide werken van te maken, tenzij hiervoor in een afzonderlijke overeenkomst uitdrukkelijk toestemming is verleend door Weblications of door de eigenaren van die Inhoud.

7.3 Weblications behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om sommige of alle Inhoud van een Service vooraf of nadien te controleren, te bekijken, te markeren, te filteren, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen.

7.4 U begrijpt dat u door het gebruik van de Services kunt worden blootgesteld aan beledigende, onfatsoenlijke of aanstootgevende Inhoud en dat het gebruik van de Services in dat opzicht voor eigen risico is.

7.5 U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Weblications geen verantwoordelijkheid jegens u of jegens derden heeft) voor Inhoud die u maakt, verstuurt of weergeeft tijdens het gebruik van de Services en voor de gevolgen van uw acties (met inbegrip van verlies of schade die Weblications zou kunnen lijden).

8. Eigendomsrechten

8.1 U erkent en stemt ermee in dat alle rechten, aanspraken en belangen aangaande de Services bij Weblications (of de licentiegevers van Weblications) berusten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele-eigendomsrechten die verbonden zijn aan de Services (ongeacht of deze rechten al dan niet zijn geregistreerd en waar ter wereld deze rechten ook van kracht zijn).

8.2 Tenzij u schriftelijk met Weblications anders bent overeengekomen, geven deze Voorwaarden u geen enkel gebruiksrecht op een van de handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende productkenmerken van Weblications.

8.3 Als u door middel van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Weblications een expliciet recht op het gebruik van een van deze productkenmerken heeft gekregen, stemt u ermee in dat uw gebruik van deze kenmerken zal plaatsvinden met inachtneming van die overeenkomst, eventuele toepasselijke bepalingen van de Voorwaarden, alsmede de gebruiksrichtlijnen voor productkenmerken van Weblications (die periodiek kunnen worden aangepast).

8.4 Weblications erkent en stemt ermee in op grond van deze Voorwaarden geen rechten, aanspraken of belangen aangaande enige Inhoud van u (of uw licentiegevers) te verkrijgen die u door of via de Services verstrekt, publiceert, verstuurt of weergeeft, met inbegrip van eventuele intellectuele-eigendomsrechten die verbonden zijn aan die Inhoud (ongeacht of deze rechten al dan niet zijn geregistreerd en waar ter wereld deze rechten ook van kracht zijn). Tenzij u schriftelijk met Weblications anders bent overeengekomen, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen en afdwingen van deze rechten, en dat Weblications niet verplicht is dit namens u te doen.

8.5 U stemt ermee in kennisgevingen over eigendomsrechten (met inbegrip van aanduidingen van auteursrechten en handelsmerken) die toegevoegd zijn aan of opgenomen zijn in de Services, niet te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

8.6 Tenzij Weblications u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend, stemt u ermee in dat u bij het gebruik van de Services geen handelsmerk, servicemerk, handelsnaam of logo van een bedrijf of organisatie zult gebruiken op een manier die mogelijk of opzettelijk verwarring kan doen ontstaan over de eigenaar of bevoegde gebruiker van deze merken, namen of logo's.

9. Licentie van Weblications

9.1 Weblications geeft u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de door Weblications aangeboden software in het kader van de Services die door Weblications aan u worden aangeboden (hierna aangeduid als de 'Software'). Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Weblications geleverde Services te gebruiken en benutten, op een wijze die voldoet aan de Voorwaarden.

9.2 Binnen de bepalingen van artikel 1.2 is het u niet toegestaan (en u mag evenmin een ander toestemming geven) de broncode van de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren, er afgeleide werken van te maken of op andere wijze proberen te achterhalen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan of vereist op grond van de wet, of tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Weblications.

9.3 Binnen de bepalingen van artikel 1.2 is het u niet toegestaan uw gebruiksrechten op de Software over te dragen (of daarop een sublicentie te verlenen), noch een zekerheidsrecht op uw gebruiksrechten te vestigen of uw gebruiksrechten op andere wijze geheel of gedeeltelijk over te dragen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Weblications.

9.4 Voor de ontwikkeling en voor het gebruik van de Services wordt software gebruikt waarop licentievoorwaarden van toepassing zijn van derden en waarvoor Weblications u een gebruikerslicentie mag verlenen binnen het kader van onderhavige licentieovereenkomst.

10. Inhoudslicentie van u

10.1 U behoudt de auteursrechten en enige andere rechten die u al bezit over de Inhoud die u op of via de Services inzendt, plaatst of weergeeft.

11. Software-updates

11.1 Voor de software die u gebruikt, kunnen zo nu en dan automatisch updates van Weblications worden gedownload en geïnstalleerd. Deze updates zijn bedoeld om de Services te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen en kunnen bestaan uit oplossingen voor programmafouten, geavanceerde functies, nieuwe softwaremodules en volledige nieuwe versies. U stemt ermee in deze updates te ontvangen (en geeft Weblications toestemming deze aan u te leveren) als onderdeel van uw gebruik van de Services.

12. Beëindiging van uw relatie met Weblications

12.1 De Voorwaarden blijven van toepassing totdat deze door u of door Weblications worden beëindigd, zoals hierna wordt uiteengezet.

12.2 Weblications kan de juridische overeenkomst met u op elk moment beëindigen indien:

(A) u een bepaling van de Voorwaarden niet nakomt (of handelt op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens bent, of niet in staat bent, de bepalingen van de Voorwaarden na te komen);

(B) Weblications hiertoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld wanneer het aanbieden van de Services aan u onwettig is of wordt);

(C) de partner met wie Weblications de Services aanbiedt, de relatie met Weblications beëindigt of de Services niet meer aan u aanbiedt;

(D) Weblications overgaat tot het stoppen van het aanbieden van de Services aan gebruikers in het land waarin u woont, of waarvandaan u de Service gebruikt; of

(E) het aanbieden van de Services door Weblications naar het oordeel van Weblications niet meer commercieel haalbaar is.

12.3 Niets in dit Artikel doet afbreuk aan de rechten van Weblications met betrekking tot de levering van Services krachtens deze Voorwaarden.

12.4 Het vervallen van deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor alle rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden die u en Weblications hebben genoten, waaraan u en Weblications onderworpen zijn geweest (of die zijn opgebouwd in de tijd dat de Voorwaarden van kracht waren), of waarvan is bepaald dat ze voor onbepaalde tijd zouden voortduren. Het bepaalde in Artikel 18.6 blijft voor onbepaalde tijd van toepassing op deze rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.

13. Uitsluiting van garanties

13.1 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Weblications voor verliezen uitsluiten of beperken die krachtens toepasselijk recht niet mogen worden uitgesloten of beperkt. In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van bepaalde garanties of voorwaarden of het beperken of uitsluiten van de aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van nalatigheid, contractbreuk of schending van de indirecte voorwaarden, of incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Dienovereenkomstig zijn alleen de beperkingen die voldoen aan de wet in uw rechtsgebied, op u van toepassing en is onze aansprakelijkheid beperkt voor zover toegestaan door toepasselijk recht.

13.2 U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de Services geheel op eigen risico is en dat de Services in de huidige staat ('as is') en in de beschikbare staat ('as available') worden aangeboden.

13.3 Weblications, zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven en zijn licentiegevers geven u met name geen garantie dat:

(A) uw gebruik van de Services voldoet aan uw vereisten;

(B) uw gebruik van de Services zonder onderbrekingen, tijdig, veilig of vrij van fouten kan plaatsvinden;

(C) alle informatie die u verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de Services, juist of betrouwbaar zal zijn en

(D) gebreken in de werking of functionaliteit van software die aan u als onderdeel van de Services is verstrekt, zullen worden hersteld.

13.4 Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal via het gebruik van de Services geschiedt naar eigen inzicht en op eigen risico en u alleen bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of andere apparatuur, of voor gegevensverlies voortvloeiende uit het downloaden van dit materiaal.

13.5 Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, aan u verstrekt door Weblications of verkregen via de Services leidt tot enige garantie die niet uitdrukkelijk in de Voorwaarden wordt vermeld.

13.6 Weblications verstrekt uitdrukkelijk geen expliciete of indirecte garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte garanties en voorwaarden betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten.

14. Beperkte aansprakelijkheid

14.1 Behoudens het bepaalde in artikel 13.1, is Weblications, noch zijn dochterondernemingen en gelieerde maatschappijen, noch zijn licentiegevers jegens u aansprakelijk voor:

(A) enige directe, indirecte, incidentele of punitieve schade of speciale gevolgschade die u lijdt op welke wijze dan ook en onder welke aansprakelijkheidstheorie dan ook. Hiertoe behoren, zonder beperking, winstderving (direct of indirect), verlies van goodwill of zakelijke reputatie, verlies van gegevens, kosten voor vervangende goederen of services en andere onstoffelijke verliezen;

(B) enige schade die u lijdt als gevolg van, zonder beperking:

(i) enig vertrouwen dat u plaatst in de volledigheid of de accurraatheid of als gevolg van enige relatie of transactie tussen u en een derde wiens product wordt getoond bij de Services;

(ii) enige wijzigingen die Weblications kan aanbrengen aan de Services, of enige permanente of tijdelijke opschorting in het aanbod van de Services (of enige functie binnen de Services);

(iii) de verwijdering, de beschadiging of het niet opslaan van inhoud of andere communicatiegegevens die worden onderhouden of overgedragen door of via het gebruik van de Services;

(iv) uw nalatigheid in het verstrekken van de juiste profielgegevens aan Weblications.

(v) uw nalatigheid in het beleid en vertrouwelijk bewaren van uw wachtwoord of profielgegevens.

14.2 De beperkingen van de aansprakelijkheid van Weblications in artikel 14.1 zijn ook van toepassing indien Weblications op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid dat dergelijke verliezen zich zouden kunnen voordoen.

15. Beleid ten aanzien van auteursrechten en handelsmerken

15.1 Het behoort tot het beleid van Weblications om te reageren op alle kennisgevingen van vermeende overtredingen van het auteursrecht conform het geldende internationale intellectuele-eigendomsrecht en de profielen van overtreders te beëindigen.

16. Andere inhoud

16.1 De Services kunnen hyperlinks naar andere websites, inhoud of bronnen bevatten. Weblications heeft mogelijk geen controle over websites of bronnen die worden aangeboden door andere bedrijven of personen dan Weblications.

16.2 U erkent en stemt ermee in dat Weblications niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en dat Weblications geen goedkeuring hoeft te verlenen aan advertenties, producten of andere materialen die op deze websites en bronnen worden weergegeven of via deze sites en bronnen beschikbaar zijn.

16.3 U erkent en stemt ermee in dat Weblications niet aansprakelijk is voor verlies of schade door u geleden als gevolg van de beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen, of als gevolg van het vertrouwen dat u stelt in de volledigheid, nauwkeurigheid of aanwezigheid van advertenties, producten of andere materialen die op deze sites of bronnen worden weergegeven, of via deze sites of bronnen beschikbaar zijn.

16.4 U erkent en garandeert de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy van Harmony by RBS na te leven zoals die terug te vinden zijn op de website van Harmony by RBS.

17. Wijzigingen van de Voorwaarden

17.1 Weblications kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Weblications een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

17.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Weblications dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

17.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Weblications eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen. In dit geval geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

18. Algemene juridische voorwaarden

18.1 Wanneer u de Services gebruikt, bestaat de mogelijkheid dat u (als gevolg van of in verband met het gebruik van de Services) services gebruikt, software downloadt of goederen koopt die worden aangeboden door een andere persoon of een ander bedrijf. Uw gebruik van deze andere services, software of goederen kan onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden tussen u en het betrokken bedrijf of de betrokken persoon. Als dat het geval is, hebben deze Voorwaarden geen invloed op de rechtsverhouding tussen u en deze andere bedrijven of personen.

18.2 Deze Voorwaarden vormen de volledige juridische overeenkomst tussen u en Weblications, zijn van toepassing op uw gebruik van de Services (echter met uitsluiting van eventuele services die Weblications u onder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst levert) en treden in de plaats van alle voorafgaande overeenkomsten tussen u en Weblications met betrekking tot de Services.

18.3 U stemt ermee in dat Weblications u via e-mail, per reguliere post of via berichten op de Services mededelingen kan sturen, bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen van de Voorwaarden.

18.4 U stemt ermee in dat, indien Weblications geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Weblications volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Weblications kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Weblications staan.

18.5 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

18.6 Op de Algemene gebruiksvoorwaarden en uw relatie met Weblications krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Weblications gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de voorwaarden.