Rotary Club Mol

 

PRIVACY BELEID van WEBLICATIONS BV

Algemeen

1. Weblications is begaan met uw privacy en wil transparant zijn over de manier waarop uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. Weblications verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming (AVG).

2. Weblications BV is een vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer BE0437.213.147 en met maatschappelijke zetel in België, B-8530 Harelbeke, Elfde julistraat 169. Wanneer Weblications persoonsgegevens verzamelt, opslaat en gebruikt dan handelt het als verwerkingsverantwoordelijke.

3. Dit Privacy beleid bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen, de wijze waarop wij die verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie betreffende de procedures die wij aanwenden om uw recht op privacy te garanderen.

4. Wanneer u gebruik maakt van specifieke software producten die door Weblications ontwikkeld zijn en die voor u of uw organisatie / vereniging persoonsgegevens verzamelen, opslaan en beschikbaar stellen, dan bieden wij u via dit Privacy beleid de nodige garanties voor deze specifieke vorm van verwerking.

5. Gelieve te noteren dat wij ons het recht voorbehouden dit Privacy beleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy beleid is terug te vinden op onze publieke website.

Gegevens die wij verzamelen

6. Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u ons contacteert voor advies, andere soorten diensten of voor onze producten. Weblications verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens al dan niet online:

7. Wij beperken in ieder geval onze vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u ons advies, producten of diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft en/of waarvoor u contracten met ons afsloot.

8. U kunt onze publieke website raadplegen en gebruiken zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens moet bezorgen. Het is mogelijk dat andere diensten helemaal niet of niet goed functioneren indien u ons niet de gevraagde gegevens bezorgt.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

9. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

10. Wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel

11. In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan de tijd nodig voor het bovenstaande. Behalve voor de sollicitatieformulieren, die niet langer dan twee jaar na de sluitingsdatum van de vacature bijgehouden worden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

12. Weblications kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen. Dit omvat onder meer dienstverleners en onderaannemers voor de organisatie van events, website beheer, software ontwikkeling en beheer en betalingsverkeer en -beheer.

13. Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacy normen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

14. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

15. Uw persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte.

16. Het is mogelijk dat onze website en producten links bevatten naar andere websites en producten die niet door Weblications beheerd worden. Weblications is niet aansprakelijk voor privacy maatregelen of voor de inhoud van deze gelinkte websites en producten.

Uw rechten

17. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

18. Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan Weblications via e-mail aan info@weblications.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

19. Weblications zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

20. Elk misbruik tegen dit privacy beleid zal door Weblications met alle mogelijke middelen worden bestreden. Indien u meent ongeoorloofd persoonlijke gegevens gevraagd te worden of inbreuken vaststelt tegen dit privacy beleid, verplichten wij u om ons dat onmiddellijk te melden om zodoende elk mogelijk verder misbruik te voorkomen. Verzaakt u hieraan, dan wordt u mogelijks mede aansprakelijk gesteld.

Bijzondere standaard garanties

21. Wanneer u of uw organisatie / vereniging gebruik maakt van specifieke software producten die door Weblications ontwikkeld zijn en die voor u persoonsgegevens verzamelen, opslaan en beschikbaar stellen, dan bieden wij u via dit Privacy beleid de volgende bijzondere standaard garanties voor deze specifieke vorm van verwerking wanneer er tussen partijen geen aparte verwerkersovereenkomst bestaat die anders zou bepalen. Indien er wel een aparte verwerkersovereenkomst bestaat, dan vervallen deze bijzondere standaard garanties en gelden uiteraard de garanties vermeld in de deze aparte overeenkomst.

22. Behoudens wettelijke verplichting, worden de door u of derden aangeleverde persoonsgegevens via onze software verwerkt met als enige doeleinden “opslag” en “back-up”.

23. Personeelsleden van Weblications krijgen enkel toegang tot de persoonsgegevens bij het creëren, lezen, updaten en wissen van de betreffende databanken en de bijhorende software. Dit gebeurt in het bijzonder tijdens de analyse, de ontwikkeling, het testen, het implementeren van nieuwe en bestaande software, in geval van een supportaanvraag uwentwege en bij onderhoud van onze systemen.

24. Personeelsleden van Weblications die toegang krijgen tot de persoonsgegevens hebben zich ertoe verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

25. De databanken met persoonsgegevens bevinden zich in een beveiligd datacenter waar alleen geautoriseerd personeel wordt toegelaten dat enkel fysieke controles uitvoert op onze servers.

26. Het datacenter en de persoonsgegevens bevinden zich binnen de Europese Economische Ruimte.

27. De servers in het datacenter, waarop de persoonsgegevens opgeslagen worden, zijn exclusieve eigendom van Weblications.

28. Het geautoriseerd personeel in het datacenter beschikt niet over de aanmelding gegevens van deze servers en heeft dus geen toegang tot uw persoonsgegevens.

29. Deze aanmeldingsgegevens van de servers zijn exclusief voorbehouden voor het personeel van Weblications.

30. Dagelijks wordt een back-up genomen van de gegevens op een ander exclusief device dat exclusief eigendom is van Weblications.

31. Maandelijks wordt de back-up door Weblications gecontroleerd.

32. De servers bevinden zich achter een hardware firewall die beheerd wordt door het datacenter zelf en waarvoor Weblications de nodige instructies ter beveiliging opgeeft en bijstuurt indien nodig.

33. Er is een software firewall actief op de servers die eveneens exclusief door Weblications beheerd wordt.

34. Er zijn geen onderaannemers betrokken bij de verwerking. Zo wordt het datacenter niet aanzien als onderaannemer bij de verwerking daar het absoluut geen toegang heeft tot de persoonsgegevens.

35. Aangezien u zelf al uw persoonsgegevens beheert via onze software producten, heeft u het recht en bent u te allen tijde zelf in staat om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te wissen en dat zonder enige extra tussenkomst van Weblications.

36. Indien u deel uitmaakt van een organisatie / vereniging die haar persoonsgegevens beheert via onze software producten, dan is uw organisatie / vereniging uw eerstelijns verwerkingsverantwoordelijke voor al uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door uw organisatie / vereniging.

37. Indien u deel uitmaakt van een groep organisaties / verenigingen die elk apart hun persoonsgegevens beheren via onze software producten, dan is het mogelijk dat een andere organisatie / vereniging van deze groep inzage krijgt in uw persoonsgegevens. In dergelijk geval spreekt u deze andere organisatie / vereniging van de groep aan als uw eerstelijns verwerkingsverantwoordelijke voor al uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze organisatie / vereniging van de groep.

38. Wanneer u of uw organisatie / vereniging het gebruik van onze software stopzet, dan worden uw opgeslagen persoonsgegevens na maximaal 24 maanden definitief van onze servers verwijderd tenzij er een vordering in rechte zou zijn of een ander wettelijk belang.

Contactpersoon

39. Als u vragen, aanbevelingen of meldingen hebt in verband met dit Privacy beleid, gelieve dan een e-mail te sturen naar info@weblications.be.

COOKIE BELEID van WEBLICATIONS BV

Algemeen

40. De website en online producten van Weblications maken gebruik van cookies om beter aan uw noden en wensen tegemoet te komen. Door gebruik te maken van onze website en online producten aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit Cookie beleid.

Wat is een cookie?

41. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie, opgeslagen door de server van de website of het online product dat u bezoekt in de webbrowser van uw apparaat.

42. Wij maken gebruik van cookies om te verzekeren dat uw browse-ervaring als bezoeker/gebruiker zo optimaal mogelijk is. Het gebruik van cookies laat u toe sneller en gemakkelijker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of van het online product.

Gebruikte soorten cookies?

43. Functionele cookies om uw persoonlijke voorkeuren te herinneren en te vermijden dat dezelfde communicatiestappen tijdens opeenvolgende raadplegingen herhaald moeten worden. Het is mogelijk dat de gegevens die door deze cookies verzameld worden, persoonsgegevens bevatten die u meegedeeld hebt. Wanneer u deze cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat de prestaties en functionaliteit van onze website / online product aangetast zijn en/of de toegang tot de inhoud beperkt is of geheel ontoegankelijk wordt

44. Performance cookies om toe te laten te bepalen hoe u onze website / online producten gebruikt, met de bedoeling de inhoud aan te passen en te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Het is voor ons niet mogelijk u aan de hand van deze cookies als een individu te identificeren. Alle gegevens worden anoniem verzameld en samengevoegd.

45. Google Analytics cookies om ons te helpen onze website / online producten te verbeteren. Deze cookies verstrekken ons informatie over de wijze waarop gebruikers met onze website / online producten omgaan (bv. duur van een bezoek, aantal bezoekers) zonder dat hierbij persoonsgegevens verzameld worden op basis waarvan een bezoeker geïdentificeerd kan worden.

46. Het is mogelijk dat Weblications u doorverwijst naar andere websites via een aanklikbare link. Mogelijk maakt de website / het online product waarnaar u verwezen wordt, ook gebruik van cookies. Weblications raadt u aan het Privacy beleid en het Cookie beleid te raadplegen van de betreffende organisatie.

Hoe kan ik cookies controleren of verwijderen?

47. U kunt te allen tijde het gebruik van cookies uitschakelen of blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde onderdelen van onze website / online producten mogelijk niet meer of niet correct werken wanneer u het gebruik van cookies uitschakelt of beperkt.

Contactpersoon

48. Als u vragen hebt in verband met dit Cookie beleid, gelieve ons dan te contacteren via info@weblications.be.